Charita Hrabyně 

Charita je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Charita poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti. Charita Hrabyně je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva, je registrovaní v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ze dne 6.10.2006. Charita Hrabyně je jako součást Diecézní charity ostravsko-opavské organizačně začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika členem celosvětové organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe. Zřizovatelem charity je Biskupství ostravsko-opavské.

 

Charakteristika

Knihovna Charity Hrabyně je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízená za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Osvědčení o evidenci knihovny je vydané Ministerstvem kultury ze dne 12.12.2002 a měněné dne 21.2.2007. Knihovna je základní knihovnou, náchází se v rehabilitačním centru Hrabyně a slouží přechodním i trvalým obyvatelům areálu, kterého značnou část tvoří lidé se zdravotním postižením.

Knihovní fond tvoří knihy zakoupené provozovatelem, darované, z dotací projektu Česká knihovna, ale převažnou část jsou knihy v rámci cirkulace knihovního fondu z Městské knihovny a IC Hradce nad Moravicí.

 

Fotografie knihovny:Počitadlo přístupů