Místní knihovna Janovice


KNIHOVNÍ ŘÁD
 
Místní knihovny   JANOVICE
 
 
 
V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Janovicích,schválenou zastupitelstvem obce
a podle §4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. ( knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád knihovny :
 
 
                                  
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je zřízena jako organizační složka obce Janovice, je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným
způsobem všem občanům bez rozdílů veřejné knihovnické a informační služby vymezené v §2,4 a 14 knihovního zákona.
           
 
Veřejné knihovnické a informační služby
 
Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby za registrační poplatek a další nezbytné úhrady:
-         půjčování knih a časopisů
-         půjčování dokumentů k presenčnímu studiu
-         zprostředkování literatury z jiných knihoven v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS)
-         nabízí veřejné informační služby
 
Čtenářem v Místní knihovně v Janovicích se stává občan zaregistrováním a zaplacením registračního poplatku. K registraci předloží platný občanský průkaz a obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Knihovna k registraci požaduje :jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
 
Děti do 15 let se stanou uživateli knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který nese zodpovědnost za vypůjčené knihy svého dítěte.
 
Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního řádu a bude dbát pokynů pracovníků knihovny.
 
Čtenář je povinen ohlásit změnu bydliště. Ztrátu čtenářského průkazu, ztrátu či poškození jiného dokumentu musí ihned ohlásit v knihovně. Na jeden průkaz si nelze půjčovat v různých knihovnách.
 
Výpůjční doba je jeden měsíc na všechny druhy knih, časopisů a jiných dokumentů, které knihovna půjčuje. Knihovna však může bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční dobu, případně si vyžádat okamžité vrácení knihy před uplynutím výpůjční lhůty.
Čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky a to nejvýše třikrát. Další prodloužení je možné jen ve zvláštních případech a po předložení vypůjčené knihy.
Knihy cenné naučné, encyklopedie a umělecké publikace jsou čtenářům půjčovány jen v prostorách knihovny – presenčně.
 
Čtenář nesmí půjčené dokumenty půjčovat dalším osobám, ručí za půjčené dokumenty osobně. Ztracené nebo poškozené knihy, časopisy a jiné dokumenty je povinen uhradit. Pokud čtenář zjistí poškození knihy nebo časopisu, je povinen to ohlásit v knihovně, jinak za ně odpovídá sám a bude na něm požadována náhrada škody.
 
Nevrátí-li čtenář půjčené dokumenty ve stanovené půjčovní lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za upomínky dle platného ceníku služeb. Nevrátí-li knihy ani po 4.výzvě, budou na něm knihy vymáhány prostřednictvím příslušného obecního úřadu.
 
U cenných a nedostupných publikací může knihovna požadovat úhradu ve formě fotokopie nebo úhradu nákladů do výše pořízení fotokopie.
 
Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci zapůjčených knih nebo uhradit náklady s tím spojené.
 
Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkající se provozu knihovny nebo jejich služeb čtenářům.
 
Čtenáři jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. Hrubé nebo soustavné porušování knihovního řádu opravňuje pracovníka knihovny zbavit čtenáře práva používat služeb knihovny.
 
Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, zprostředkuje čtenářům na požádání prostřednictvím MVS podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 a metodických pokynů NK ČR.
Ve svém vlastním zájmů dodržujte knihovní řád knihovny, pomůžete tím knihovně zlepšit služby čtenářům.
 
Knihovna shromažďuje osobní údaje za účelem evidence a tyto údaje nebude dále zpřístupňovat.
 
Závěrečná ustanovení
 
  1. Výjimky z  knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
  2. Nedílnou součásti knihovního řádu je příloha: Ceník služeb
  3. Ruší se knihovní řád ze dne 1.dubna 1993
  4. Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou
 
 
 
 
V Janovicích , 1.9.2002
 
 
 
 


Počitadlo přístupů