Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice 

 

Čtenáři a výpůjčky
 
V roce 2008 bylo v knihovně zaregistrováno 119 čtenářů, což je stejně jako v předchozím roce. Z celkového počtu obyvatel tvoří čtenáři 8,2 %. Čtenářů do 15 let se zaregistrovalo 38, což je o 2 méně než v roce 2007. Čtenáři do 15 let tvoří 17 % populace do 15 let.
 
Celkově navštívilo knihovnu 1281 návštěvníků, to je o 90 návštěvníků více než v roce 2007.
Celkový počet výpůjček 4328 je o 256 výpůjček větší než v roce předchozím. Průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře byl 36,4; na jednoho návštěvníka 3,4. Nejžádanější byly nové knihy, knihy z výměnného fondu a povinná četba.
 
Regionální výměnný knihovní fond
Knihovna půjčuje čtenářům také knihy z výměnného fondu poskytovaného regionální knihovnou (MěK Třinec), tyto knihy tvoří více než 50% výpůjček z celkového počtu.
V roce 2008 obdržela knihovna 8 souborů z MěK Třinec, v nichž bylo 425 svazků knih. Počet výpůjček těchto knih není evidován, avšak o tyto knihy je velký zájem.
 
Nebyly žádné požadavky na rezervaci dokumentu.
 
V rámci meziknihovních služeb nebyly v roce 2008 uskutečněny  výpůjčky z jiných knihoven.

  

Osnova komentáře ke statistickým výkazům
za rok 2008
 
 
 
 
 
1.     Demografické údaje:
 
Počet obyvatel v  oblasti celkem:       1453
      z toho: počet obyvatel do 15 let:         223
 
 
Velikost obsluhované populace:         1453
      z toho: počet obyvatel do 15 let:         223
 
 
2.     Knihovní fond:
 
Výše finanční částky na nákup knihovního fondu v roce 2008 činil 35 000,-Kč, což je o 5 000,-Kč než v roce 2007, z toho na nákup časopisů: 2 936,-Kč.
 
 
V roce 2008 bylo nakoupeno 153 svazků, v roce 2007 to bylo 113 svazků.
           
Počet exemplářů odebíraných časopisů v oblasti: 10.
 
 
3.     Vzdělávací a výchovné kolektivní akce:
 
V obecní knihovně byly uskutečněny 2 akce pro mládež, třetí, plánovaná na prosinec byla přesunuta na únor 2009 z důvodu velké nemocnosti dětí.
 
1.      Dne 10. dubna se uskutečnila akce s názvem „Co najdeme v knihovně“. Akce byla zorganizována pro děti navštěvující školní družinu. Zúčastnilo se 24 dětí a dvě družinářky. Děti si prohlédly knihovnu, zapojily se do vyhledávání knih, časopisů a informací v internetu. Odměněny byly sladkostmi. Účelem akce bylo přiblížit dětem význam knihovny.
2.      Na dobu prázdnin byla vyhlášena soutěž pro děti a mládež do 15. let s názvem „Malujeme v počítači“. Akce se nesetkala s úspěchem a proto byla prodloužena do konce listopadu, ale ani prodloužení se nesetkalo se zájmem. Jediná účastnice byla odměněna knihou.
3.      Třetí akce byla naplánována pro prvňáčky místní základní školy a měla se uskutečnit v prosinci. Z důvodu velké nemocnosti dětí byla přesunuta na únor 2009.
 
 
4.     Řídící, kontrolní a metodická činnost:
 
 
 
5.     Ediční činnost:
 
Dva články ve Zpravodaji obce včetně základních údajů o knihovně a informace o nových knihách.
 
6.     Stav automatizace:
 
Všechny knihy jsou evidovány v elektronické podobě. Evidence čtenářů je ukončena a vše je připraveno k automatickému půjčování. Doposud používaným programem je program Lanius.
 
V knihovně je veřejně přístupný internet v době výpůjčních hodin tj. 6 hodin týdně na dvou počítačích a je pro všechny návštěvníky knihovny zdarma.
 
Knihovna má svoje www stránky na adrese http://www.naseknihovna.cz/ropice,
e-mailová adresa zní: knihovna.ropice@centrum.cz
 
 
7.     Granty a dotace
 
Bylo zažádáno o dotaci na program Clavius, výsledek bude znám v březnu 2009.
 
8.     Vzdělávání pracovníků knihoven:
 
Pracovnice knihovny se zúčastnila tří seminářů (školení) v Městské knihovně Třinec.
 
9.     Další skutečnosti:
 
V říjnu došlo v knihovně k výměně oken a k namontování žaluzií.
 
 
 
Komentář zpracoval: Ing. Marie Zientková
 

Dne
22. ledna 2009
 


Počitadlo přístupů