Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice 

 

 

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÝM VÝKAZŮM ZA ROK 2009
 
1.      Oblast: ROPICE
 
2.      Název knihovny : OBECNÍ KNIHOVNA - BIBLIOTEKA GMINNA
 
 
3.      Počet knihoven:

ROK
POVĚŘ.
POBOČKY POVĚŘ.
PROFI
PROFI
POBOČKY
NEPROFI
NEPROFI
POBOČKY
2008
 
 
 
 
1
 
2009
 
 
 
 
1
 

3.1.   Změny (důvody) v počtu knihoven:
 
 
4.      Počet obyvatel:
4.1.   (Zdroj: http://web.mvcr.cz/adresa/t )
2009
DOSPĚLÍ
DĚTI DO 15 LET
OBYVATELÉ
CELKEM
 
1214
208
1422
Počet obyvatel je uveden k 1.1.2009, protože novější údaje ještě MV CR ještě neuvádí.
 
 
 
5.      Knihovní fond

ROK
PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
STAV KF
2009
61
3750
3829
2008
153
2641
7518
ROZDÍL
-92
+1109
-3689

 
 
 
6.      Uživatelé (čtenáři)

ROK
UŽIVATELÉ
REGISTROVANÍ
Z TOHO DĚTI
NÁVŠTĚVNÍCI
2009
145
46
2 363
2008
119
38
1 281
ROZDÍL
+26
+8
+1 082

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.      Výpůjčky

ROK
VÝPŮJČKY
CELKEM
VÝPŮJČKY
PRO DĚTI
PREZENČNÍ
VÝPŮJČKY
2009
4 440
1 294
0
2008
4 328
1 091
0
ROZDÍL
+112
+203
0

 
 
7.1.   Srovnání s rokem předchozím
7.2.    
Celkový počet výpůjček 4440 je o 112 výpůjček vyšší než v roce předchozím. Pro mládež do 15 let jsou výpůjčky o 203 vyšší.
Průměrný počet výpůjček na jednoho čtenáře byl 30,6; na jednoho návštěvníka 2,8. Nejžádanější byly nové knihy, knihy z výměnného fondu a povinná četba.
 
8.      Vzdělávací a kulturní akce
 
8.1.   Pro veřejnost
V obecní knihovně bylo v roce 2009 uskutečněno celkem 13 akcí pro veřejnost.
 
Mezi jinými na výroční schůzi PZKO byly vystaveny knihy regionálních autorů.
 
Velkolepou akcí byl den otevřených dveří nově zrekonstruované budovy, ve které se nyní knihovna nachází. Organizátorem byl Obecní úřad v Ropici a knihovnice se podílela na provázení návštěv knihovnou.
 
 
8.1.1.     Akce v jednotlivých knihovnách
K nejzdařilejším akcím patřila knihovnická lekce pro 1. a 2. třídu místní základní školy, kdy děti hledaly poklad na základě získaných informací o dělení knih dle tématických skupin a jejich zařazování.
Velký úspěch mělo prázdninové hlasité čtení pro tři turnusy dětí, které trávily část prázdnin na táboře organizovaném občanským sdružením Cselesta. Čtení tematicky navazovalo na nosné téma táborových aktivit a vždy bylo doplněno výstavkou knih.
Spolupráce s družinou místní základní školy vyústila ve společnou akci nazvanou “Proč nám Mikuláš nosí dárky”. Děti připravily výzdobu pro knihovnu a před pozvanými hosty odehrály krátkou scénku. Pak společně s rodiči si prohlédly knihovnu.
 
8.2.   Pro knihovníky
8.2.1.     Vzdělávání knihovníků v organizaci
Pracovnice knihovny se zúčastnila těchto vzdělávacích akcí:
Dvou seminářů v Městské knihovně Třinec, tří školení v místní knihovně v souvislostí se zavedením programu Clavius.
 
8.2.2.     Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací
Ne
 
9.      Publikační činnost
Dva články ve Zpravodaji obce včetně základních údajů o knihovně.
 
10. Elektronické služby knihovny
10.1.                   Knihovny na internetu
10.1.1.Webová stránka knihovny
Knihovna má svoje www stránky na adrese http://www.naseknihovna.cz/ropice
10.1.2.Povinné údaje
Na výše uvedené internetové adrese jsou všechny důležité informace týkající se provozu knihovny.
10.2.                   Elektronický katalog na internetu
Elektronický katalog je zpřístupněn.
10.3.                   E-mailové kontakty
e-mailová adresa zní: knihovna.ropice@centrum.cz
 
10.4.                   Knihovny na facebooku
Není
10.5.                   Databáze knihoven – vlastní
 
 
11. Úspěšné projekty
V roce 2009 byla úspěšně završena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu VISK3. Projekt o názvu Přechod knihovního systému LaNius na Clavius byl dotován částkou 47 000 Kč, Obecní úřad v Ropici uhradil částku 26 000 Kč. Knihovna tak získala knihovní systém Clavius s moduly pro půjčování knih, katalogizaci, revizi a elektronický katalog včetně PC o potřebných parametrech.
 
 
12. Ocenění knihoven, knihovníků (Vesnice roku, Knihovna roku aj.)
Ne
 
13. Další skutečnosti
13.1.                   Ze života knihoven (stěhování, úpravy, zařízení, automatizace nová…)
Ve dnech 15. až 30.října 2009 proběhla v knihovně revize, zastaralé knihy byly vyřazeny a vyčištěný knihovní fond byl následně přestěhován do zrekonstruované budovy č.p. 142.
Knihovna navíc získala studovnu vybavenou dvěma PC s připojením k internetu, naučnou literaturou a s jedním studijním místem. Nové je veškeré vybavení knihovny.
Plocha knihovny pro uživatelé činí 72 m2 . Je to o 8m2  méně než ve staré knihovně, ale praktické uspořádání regálů dovolilo ještě na zřízení dětského koutku.
 
13.2.                   Měření výkonů knihoven
(zapojení knihoven do projektu Benchmarking)
Knihovna není zapojena do výše uvedeného projektu.
 
 
 
V Ropici dne 20. ledna 2010:
Zpracoval(a): Ing. Marie Zientková
Odsouhlasil(a): Mgr. Uršula Waniová


Počitadlo přístupů