Knihovna & Šenovské muzeum


 
 
Knihovní řád
 
Knihovny & Šenovského muzea
 
V souladu se zřizovací listinou Knihovny & Šenovského muzea, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. 16. bod c)3 ze dne 29.března 2001 a podle § 4 , odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny a muzejní knihovny (dále jen KŘ):
I.
Základní ustanovení
Čl.1               Právní zakotvení
1        Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. 
2        Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3        Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
a)                   vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b)                  Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
c)                   Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
d)                  Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb., který k vývozu předmětů kulturní hodnoty vyžaduje vydání osvědčení, že tyto předměty nejsou zapsanou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb. ,
e)                   Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon),
f)                    vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku,
g)                   Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
h)                   vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích,
i)                     Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
j)                    Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
k)                  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 
 
Čl.2               Poslání a činnost knihovny
 Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 KZ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a 14 KZ.
a)                   hlavním posláním je poskytování knihovnických,  
            bibliografických a informačních služeb za účelem zvyšování      
            kulturní a vzdělanostní úrovně občanů,
b)                  poskytování univerzálních služeb za stanovené půjčovné,
c)                   doplňování knihovních fondů (knih, novin, časopisů apod.), jejich odborné zpracování, zpřístupnění a ochrana,
d)                  poskytování internetových, multimediálních a informačních služeb za stanovený poplatek,
e)                   zajišťování provozu muzea ve spolupráci s historicko – letopiseckým aktivem
f)                    poskytování dalších služeb z vlastních nebo převzatých databází a to za úplatu, v souladu s autorským zákonem,
g)                   pořádání kulturních a společenských akcí v prostorách knihovny i mimo ně,
h)                   komisní prodej nových knih,
i)                     poskytování antikvární služby
j)                    výpůjčky videokazet a zvukových záznamů
k)                  přijímání darů a uměleckých předmětů pro rozšíření muzejních sbírek a jejich evidence
Čl.3               Veřejné knihovnické a informační služby
1        Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:
a)                   výpůjční služby:
půjčování v budově knihovny (do studovny a ve studovně) – prezenční půjčování,
půjčování mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
b)                  meziknihovní služby:
meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR,
mezinárodní meziknihovní služby,
c)                   reprografické a jiné kopírovací služby
d)                  informační služby:
poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,
přístup na internet,
konzultační služba,
pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele,
2        Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
3        Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky (za tuto úhradu skutečně vynaložených nákladů) může být vyžádána i finanční záloha.
4        Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 
II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl.4               Registrace uživatele
1        Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a povolením k pobytu v ČR a poskytne knihovně osobní údaje to je jméno, příjmení, bydliště . Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci uživatelů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22,130 00 Praha 3.Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
2        Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
3        Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
4        Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
a)                   č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,
b)                  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
c)                   č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
5        Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
a)                   základní identifikační údaje uživatele:
příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,
uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu,
služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR. Druh dokladů a způsob, jakým uživatel prokazuje svoji totožnost, stanoví KŘ,
knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil.
 
b)                  další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):
akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),
c)                   základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele,
d)                  základní identifikace školy jako garanta za nezletilého uživatele.
6        Knihovna dále o uživateli vede:
a)                   údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je uživatel uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání uživatele, obor profese, resp. studia, priority zájmů podle oborů apod.,
b)                  údaje služební:
údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele,
údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,
c)                   údaje účetní:
údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl.5               Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
1        Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2        Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
3        Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.
Čl.6               Pokyny pro využívání výpočetní techniky
1        Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
2        Uživatel je povinen:
a)                   před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,
b)                  používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
3        Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
4        Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.
5        Uživatel se nesmí:
a)                   žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,
b)                  vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
6        Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
7        Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
8        Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
9        Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
 
III.
Výpůjční řád
 
Čl.7               Způsoby půjčování
1        Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem na výpůjčním tiskopisu, případně po objednání uživatelem on-line. Dokumenty dosud počítačově nezpracované budou uživateli k dispozici až po době nutné pro jejich uložení do počítačové báze.
2        Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
Čl.8               Rozhodnutí o půjčování
1        Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.
2        Mimo budovu knihovny se půjčují výpůjční exempláře.
3        Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
a)                   jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
a)                   jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,
b)                  jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
c)                   jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
4        Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.
Čl.9               Počet půjčených svazků
1        Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 50 svazků, resp. položek.
2        V budově může mít uživatel současně vypůjčeno nebo rezervováno v jedné studovně zpravidla nejvýše 5 svazků, resp. položek.
Čl.10           Postupy při půjčování
1        Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
2        Uživatel může podávat objednávky on line (přímo v knihovně nebo prostřednictvím internetu) nebo klasickým způsobem.
3        Uživatel může písemně (dopisem, elektronickou poštou, faxem) požádat o objednání až 5 svazků, resp. položek.
4        Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
5        Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje, případně si uživatel zadá rezervaci on line. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.
 
Čl.11           Výpůjční lhůty
1        Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih jeden měsíc.
2        Výpůjční lhůta může být prodloužena:
u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
3        Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky do studovny i pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku do studovny i výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.
 
Čl.12           Vracení vypůjčeného dokumentu
1        Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
Čl.13           Ručení za vypůjčený dokument
1        Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
 
Čl.14           Obecná ustanovení o půjčování
1        Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 
Čl.15           Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
1        Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému a na vyžádání výpůjční potvrzení. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
2        Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.
3        Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení ( poplatek za upomínku).
4        Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
5        Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
Čl.16           Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
1        Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty z knihovních fondů knihovny.
2        Uživatel má právo užívat ve studovnách volně přístupné fondy, příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno hromadit na stole dokumenty z příručních knihoven. Rovněž není dovoleno brát najednou víc než jeden vyložený titul časopisu nebo novin.
3        Uživatel má právo vypůjčit si do studoven dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Uživatel může studovat ve studovnách dokumenty, která si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.
 
Čl.17           Přístup do studoven
1        Přístup do studoven knihovny je povolen na průkaz uživatele.
2        Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. v šatně knihovny.
3        Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovnách tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků knihovny.
4        Uživatelé mohou ve studovnách používat jen takové psací potřeby, které nemohou způsobit poškození knihovních fondů. Do prostorů studoven se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.
5        Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60W) může povolit výjimečně pověřený pracovník knihovny.
 
Čl.18           Obsazování míst ve studovnách
Počitadlo přístupů