Knihovna & Šenovské muzeum


Knihovní řád
knihovny Šenovského muzea
 
 
Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení
 
1.1. Knihovna Šenovského muzea je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. c./d.zákona č. 257/2001 Sb.
 
1.2. Posláním muzejní knihovny Šenovského muzea je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.
 
1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a)      Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách
b)      vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
c)      Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
d)      Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
e)      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f)        a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.
 
1.4. Muzejní knihovna je knihovnou presenční.
 
 
 
Článek 2
Knihovní fondy
 
 
2.1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v  celostátní evidenci sbírek (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea. Jsou doplňovány podle aktuálních potřeb muzea.
 
 
 
 
 
2.2. Knihovní fondy se půjčují pouze presenčně ke studiu ve studovně.
 
 
2.3. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.
 
Článek 3
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti
 
3.1. Uživatelem knihovny Šenovského muzea se stává osoba starší 15 let zaregistrováním, na jehož základě se jí vydá průkaz čtenáře. Pro knihovnu Šenovského muzea platí též čtenářský průkaz knihovny Šenov. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Platnost průkazu čtenáře je omezena na určitou dobu a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti průkazu uživatel ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel zodpovídá za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je uživatel knihovny povinen neprodleně ohlásit pracovníkům knihovny. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Poplatky za zavedení průkazky a případné sankce za její ztrátu jsou uvedeny v Ceníku služeb.
 
3.2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníků    
       knihovny a návštěvním řádem muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním
       opatřením knihovny a muzea.
 
3.3.    Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek , případně i kapes.
 
3.4.    Uživatelé knihovny se mohou pohybovat v pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid , čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.
 
3.5.    Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné, ozbrojené, malé děti, psi či jiná zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat výbušniny, snadno vznítitelné materiály a podobně.
 
3.6.    Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.
 
3.7.    Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.
 
3.8.    Pokud čtenář – uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny .
 
 
 
Článek 4
Výpůjční služby a další služby
 
4.1. Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.
 
4.2. Uživatelé knihovny mohou využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.
 
4.3. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných svazků a více než 5 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.
 
4.4.Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.
 
4.5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník knihovny půjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech knihovna žádá jako záruku řádného vrácení složení finanční kauce, na kterou vystaví stvrzenku. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.
 
4.6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce se všemi právnickými podmínkami.
 
 
4.7. Meziknihovní výpůjční služby
 
Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou. (MVS). Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů; tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy.
 
4.8. Informační a bibliografické služby
 
Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů a kartoték, v bázi elektronického katalogu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 5
 
Poplatky a náhrady
 
6.1. Knihovna vybírá poplatky za užívání knihovních fondů (viz KŘ). Vystavuje průkazky uživatele knihovny Šenovského muzea . Od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea, členové Historicko letopiseckého aktivu, členové Společnosti přátel muzea, držitelé legitimace ICOM, Asociace muzeí a galerií, … .
 
6.2. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:
a)      uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b)     jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c)       jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna dohodnout s uživatelem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d)     nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.
 
6.3. Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.
 
6.4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
 
Článek 6
Závěrečná ustanovení
 
7.1.Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 31.7.2005 
 
 
            Simona Slavíková, ředitelka
                                                                                 
 


Počitadlo přístupů