Knihovna & Šenovské muzeum


Knihovní řád
 
Knihovny & Šenovského muzea – dodatek č. 1
 
V souladu se zřizovací listinou Knihovny & Šenovského muzea, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. 16. bod c)3 ze dne 29.března 2001 a podle § 4 , odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen KZ) vydávám tento dodatek č. 1 Knihovního řádu knihovny a muzejní knihovny (dále jen KŘ):
 
I.
Úvodní ustanovení
V souladu s upozorněním Ministerstva kultury ČR, že některé knihovny evidované u MK ČR dle knihovního zákona c. 257/2001 Sb. podmiňují ve svých knihovních řádech registraci cizinců jako čtenářů knihovny předložením povolení k pobytu a toto omezení je v rozporu s platnou legislativou Evropské unie, doplňuje statutární zástupce – ředitelka organizace, tento Knihovní řád takto:
 
II.
Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl.1               Registrace uživatele se mění takto:
1        Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a poskytne knihovně osobní údaje to je jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci uživatelů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22,130 00 Praha 3.Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.
 
V.
Závěrečná ustanovení
 
Čl.27       Účinnost Knihovního řádu
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem: 10.dubna 2006

                                                                                                          Simona Slavíková,ředitelka                                                                Počitadlo přístupů