VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VELKÝCH POPOVICÍCH100 LET VELKOPOPOVICKÉ KNIHOVNY

28. října 2018 uplynulo 100 let od vzniku samostatného Československa. V naší obci si připomínáme další výročí, 100 let od založení obecní knihovny.
Vznik obecní knihovny dokládá zápis v obecní kronice z roku 1918:

„Tělocvičná jednota Sokol učinila obci nabídku, že k oslavě státní samostatnosti daruje obci svoji knihovnu as o 200 svazcích, ku zřízení veřejné obecní knihovny s ustanovením, že tato knihovna ponese název "Masarykova veřejná obecní knihovna". Obci přišla tato nabídka velice vhod, poněvadž zákonem uložena byla obcím povinnost zřízení a vydržování obec. veř. knihoven a proto obec. zast. s povděkem tuto nabídku přijalo, knihovnu převzalo a pojmenovalo ji podle přání dárce. Později pak darovala obci svoji knihovnu as o 50 svazcích místní organisace soc. demokratické. Tak vznikla nynější pěkná obecní knihovna.“

Od padesátých let byla místní lidová knihovna umístěna ve vstupní hale budovy MNV a pracoval zde dobrovolný knihovník. Umístění ve víceúčelovém prostoru nepřispívalo k dobré činnosti. To se změnilo, když v roce 1974 získala knihovna dvě samostatné místnosti v domě č. 15 (nyní pošta) a byla profesionalizována, o což se zasloužila vedoucí knihovny paní Marta Lattnerová. Počet čtenářů a výpůjček se podstatně zvýšil, práce se zkvalitnila a rozšířila se o různé vzdělávací a kulturní akce především pro děti. Od roku 1975 začala knihovna působit jako středisková, a to postupně pro deset okolních obcí.

17. prosince 1985 se knihovna stěhovala do přízemí budovy MNV, do velkých a krásných prostor v Borského vile. Tím byly vytvořeny dobré podmínky nejen pro vlastní knihovnickou práci, ale i pro rozšíření kulturních aktivit. Pravidelně jedenkrát v měsíci se zde pořádaly koncerty, přednášky a besedy pro dospělé a samozřejmě i další akce pro děti. Protože vila, kde sídlil obecní úřad a  knihovna, byla vrácena v restituci původnímu majiteli, musela se knihovna opět stěhovat.

Díky pochopení OÚ dostala knihovna polovinu přízemí v nové budově MŠ, kde byla otevřena 23. října 1991. Bylo to velkorysé řešení problému, které umožnilo pokračovat v kulturní činnosti. A to tím spíše, že v obci byla počátkem devadesátých let otevřena základní umělecká škola, s jejímž výtvarným a hudebním oborem byly navázány úzké kontakty a výsledkem jsou pravidelné a hojně navštěvované výstavy a koncerty.

 V roce 2006 se po 14 letech knihovna musela znovu stěhovat z důvodu rozšíření MŠ o další třídu. Zastupitelstvo obce rozhodlo postavit pro knihovnu prostory nové, které by co nejvíce vyhovovaly jak knihovně, tak občanům. Stavba začala na podzim 2005 a slavnostní otevření se uskutečnilo 12.10. 2006. Knihovna byla postavena v blízkosti budovy základní školy a obě budovy byly komunikačně propojeny do ojedinělého komplexu. Cizí návštěvníci knihovny, pracovníci jiných knihoven nebo prodejci knih nešetří při vstupu do knihovny obdivem k její kráse a účelnosti.

 V roce 2014 zastupitelstvo obce uvolnilo finanční prostředky pro modernizaci internetového pracoviště. Byly zakoupeny tři nové počítače typu „vše v jednom“, kdy je PC integrován přímo do skříně monitoru. Placený operační systém Windows byl nahrazen operačním systémem Ubuntu, který je zdarma a obsahuje také všechny aplikace, potřebné pro běžnou práci. Prostředky ušetřené za nákup Windows a kancelářských aplikací Microsoft prakticky pokryly nákup třetího počítače.

Vzorná lidová knihovna se tak může pochlubit internetovým koutkem se čtyřmi pracovišti s plně funkčním přístupem k internetu, použití je pro všechny občany zdarma. V knihovně tak můžeme čerpat informace nejen v tištěné podobě, ale i pomocí moderní technologie.

V současné době má knihovna v knižním fondu asi 15 tisíc svazků, 650 registrovaných čtenářů a internetové pracoviště. Je zde i historicky cenné koncertní křídlo z Národního divadla. To se do knihovny vrátilo 28. února 2014 po kompletní renovaci spolufinancované z fondu EU. Ačkoliv je to již předválečný pamětník, dnes vypadá jako mladík a opět zní při koncertech nebo při výuce mladých hudebníků základní umělecké školy.

 Knihovna spolupracuje nejen se základní školou, ale hlavně se Základní uměleckou školou Josefa Lady Velké Popovice. Žáci z výtvarného, keramického i fotografického oboru ZUŠ zde vystavují svá díla, žáci z hudebního oboru zde koncertují. Sál knihovny je využíván obecním úřadem pro konání veřejných zasedání zastupitelstva, své schůze zde konají občanské spolky a sdružení, například včelaři. Knihovna s bezbariérovým přístupem tedy není pouze domovem knih, které si zde můžeme číst či půjčovat, ale je i centrem kulturního a veřejného dění v obci.

Vedoucí knihovny paní Helena Papírníková pracuje v knihovně od května 1992. Práci se věnuje s velkým zaujetím, za 26 let již zná vkus většiny čtenářů a zejména senioři si knihy sami nevybírají, ale zcela spoléhají na její doporučení. Velmi populární jsou její besedy pro žáky ZŠ a především pro děti z MŠ. Děti jsou seznamovány s funkcí knihovny a s tím, jak se mají chovat ke knihám. Nezřídka se stává, že po besedě přijde dítě s maminkou zapsat se do knihovny jako čtenář a zůstává jím až do dospělosti.

 Knihovna se stala i jakousi „druhou družinou“. Po vyučování sem přicházejí žáci školy a pracují na domácích úkolech, čtou, surfují na netu nebo jenom čekají na autobus či rodiče.

Že je paní Papírníková mezi čtenářskou mládeží oblíbená dokládá i to, že hodně mladých studentů, bývalých žáků ZŠ, za ní přichází podělit se o radost z přijetí na školu, z úspěšné maturity nebo si jenom popovídat o svých trampotách.

Paní knihovnice se příkladně stará o obměnu knižního fondu, průběžně nakupuje knižní novinky a vyřazuje knihy poškozené, nebo ty, o které není mezi čtenáři zájem. Když čtenář potřebuje titul, který není ve fondu, vedoucí knihovny se jej snaží zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Mezi registrovanými čtenáři je hodně „přespolních“ i „Pražáků“, kteří říkají, že naše knihovna má oproti jejich místním knihovnám mnohem víc knižních novinek, jejich stálý přírůstek a vstřícný přístup knihovnice ke čtenářům se vůbec nedá srovnávat.

O tom, že velkopopovická knihovna je skutečně na úrovni, svědčí i řada získaných ocenění:

 - 9. května 1979 uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži o titul Vzorná lidová knihovna;

- 9. května 1982 propůjčen titul VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA;

- 6. října 2005 uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ Knihovna roku 2005;

- 30. září 2010 udělena cena Ministerstva kultury ČR KNIHOVNA ROKU 2010.

Ohlasy na činnost naší Vzorné lidové knihovny a práci vedoucí knihovny paní Heleny Papírníkové jsou vesměs kladné. Popřejme tedy velkopopovické knihovně mnoho dalších let úspěšné práce pro spokojenost široké obce čtenářů.    

 
Počitadlo přístupů