VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VELKÝCH POPOVICÍCH 

Dne 30. září 2010 byla udělena cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2010

 

 

 

 


 

 Dne 6. října 2005 bylo uděleno Čestné uznání Knihovna roku 2005
 

 

 


 

Dne 9. května 1982 byl knihovně propůjčen titul VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA

 

 

 

 

 


 

Dne 9. května 1979 bylo knihovně uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ 

v soutěži o titul Vzorná lidová knihovna

 

 


 

Historie knihovny

 


 

Vznik obecní knihovny se datuje do roku 1918, jak dokládá zápis v obecní kronice:

Tělocvičná jednota Sokol učinila obci nabídku, že k oslavě státní samostatnosti daruje obci svoji knihovnu as o 200 svazcích, ku zřízení veřejné obecní knihovny s ustanovením, že tato knihovna ponese název "Masarykova veřejná obecní knihovna". Obci přišla tato nabídka velice vhod, poněvadž zákonem uložena byla obcím povinnost zřízení a vydržování obec. veř. knihoven a proto obec. zast. s povděkem tuto nabídku přijalo, knihovnu převzalo a pojmenovalo ji podle přání dárce. Později pak darovala obci svoji knihovnu as o 50 svazcích místní organisace soc. demokratické. Tak vznikla nynější pěkná obecní knihovna.

 

 

Od padesátých let byla Místní lidová knihovna umístěna ve vstupní hale budovy MNV a pracoval zde dobrovolný knihovník. Umístění ve víceúčelovém prostoru nepřispívalo k dobré činnosti, což se však změnilo, když v roce 1974 získala knihovna dvě samostatné místnosti v domě č. 15 (nyní pošta) a byla profesionalizována. Počet čtenářů a výpůjček se markantně zvýšil, práce se zkvalitnila a rozšířila o různé vzdělávací a kulturní akce především pro děti. Od roku 1975 začala knihovna působit jako středisková, a to postupně pro deset okolních obcí. V roce 1982 byl knihovně propůjčen titul Vzorná lidová knihovna.

 

 

17. prosince 1985 se opět stěhovala do přízemí budovy MNV, do velkých a krásných prostor ve vile. Tím byly vytvořeny dobré podmínky nejen pro vlastní knihovnickou práci, ale i pro rozšíření kulturních aktivit. Pravidelně jedenkrát v měsíci se pořádaly koncerty, přednášky a besedy pro dospělé a samozřejmě i další akce pro děti. Protože budova OÚ, kde taktéž sídlila knihovna, byla vrácena v restituci původnímu majiteli, musela se knihovna vystěhovat.

 

Díky pochopení OÚ dostala polovinu přízemí v nové budově MŠ, kde byla otevřena 23. října 1991. Bylo to velkorysé řešení problému, které umožnilo pokračovat v kulturní činnosti. A to tím spíše, že v obci byla počátkem devadesátých let otevřena základní umělecká škola, s jejímž výtvarným a hudebním oborem byly navázány úzké kontakty a výsledkem jsou pravidelné a hojně navštěvované výstavy a koncerty.

 

V roce 2006 se po 14 letech knihovna musela vystěhovat z budovy MŠ – důvod rozšíření o další třídu. Zastupitelstvo obce rozhodlo postavit pro knihovnu prostory nové, které by co nejvíce vyhovovaly všem občanům. A podařilo se! Stavba začala na podzim 2005 a slavnostní otevření se uskutečnilo 12.10. 2006. S výhodou bylo využito blízkosti budovy základní školy a obě budovy jsou komunikačně propojeny tak, aby škola mohla využívat knihovnu co nejvíce.

Vznikl komplex, který najdeme v málokterých místech naší republiky.  Všechny třídy základní školy knihovnu navštívily na informativní besedě o uspořádání knihovny a některé přišly i 3x, aby si tu zasoutěžily. Žáci zjistili, že vyhledávání různých pojmů v naučných knihách může být i zábava.

Knihovna spolupracuje nejen se základní školou, ale hlavně se ZUŠ, navštěvuje ji i MŠ. Děti z výtvarného, keramického i fotografického oboru ZUŠ zde vystavují svá díla. Děti z hudebního oboru zde koncertují. Knihovna tedy není pouze domovem knih, které si zde můžeme číst či půjčovat, ale je i centrem kulturního a veřejného dění v obci.

   

   

 

 Počitadlo přístupů