Obecní knihovna VendryněObec Vendryně

vydává

na základě usnesení Zastupitelstva obce Vendryně č. 17 ze dne 22. června 2005 a v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

 
Zřizovací listinu
Obecní knihovny ve Vendryni
Organizační složky obce (dále jen knihovna)
 
Čl. I
Označení zřizovatele
Obec Vendryně, IČO : 630 26 112
 
Čl. II
Název a sídlo
Název organizace : Obecní knihovna Vendryně
Sídlo : Vendryně čp. 464, 739 94 Vendryně
 
Čl. III
Účel zřízení a předmět činnosti
Vymezení účelu zřízení:
Obecní knihovna ve Vendryni je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm.a) a § 3, odst.1, písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.
Vymezení předmětu činnosti :
 1.  Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční a informační).
 4. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení
 5. Pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školami v obci.
 6. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.
 
Čl. IV
Vedení knihovny
 1. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 2. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem svěřeným k užívání a za správnost nakládání s finančními prostředky podle právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 3. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.
 
Čl. V
Hospodaření knihovny
 1. Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 2. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 3. Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdá je nejpozději 5. pracovní den v týdnu do pokladny obecního úřadu.
 4. Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.
 
Závěrečná ustanovení
 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Tato Zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 22. 6. 2005
  
Ve Vendryni dne 22. 6. 2005

 

Ing. Rudolf Bilko                                                                                Stanislav Samek
 starosta obce                                                                                 místostarosta obcePočitadlo přístupů