Místní knihovna Mosty u JablunkovaKNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Mostech u Jablunkova

 

V souladu se zřizovací listinou GOTIC, příspěvkové organizace schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 15/287 ze dne 13. 8. 2008 a pozdějších dodatků a podle § 2 písm. a) a § 3 odst. 1 písm. c) knihovního zákona, vydávám tento knihovní řád:

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

1.       Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

2.       Provozovatelem knihovny je GOTIC, příspěvková organizace, Mosty u Jablunkova 381, 739 98, IČ: 75143364. Místní knihovna Mosty u Jablunkova (dále jen knihovna) je odloučeným pracovištěm a na adrese Mosty u Jablunkova 111, 739 98.

 

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1.       Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)       výpůjční služby

b)       meziknihovní služby

c)       informační služby:

-             informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

-             informace z oblasti veřejné správy,

-             ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

-             přístup na internet.

2.       Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

3.       Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:

                               -              registrace uživatelů

                               -              kopírování a tisk

                               -              meziknihovní výpůjční služby

Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů. 

4.       Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 3 Registrace uživatele

1.       Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2.       Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

3.       Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.       Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.       Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.       Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.       Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.       Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.       Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.       Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4.       Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.       Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.       Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.       Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1.       Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a)       kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)       které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)       jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)       které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8 Postupy při půjčování

1.       Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.       Uživatel může požádat ústně o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1.       Výpůjční lhůta pro půjčování je zpravidla 8 týdnů.

2.       Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentu z jiné knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby je zpravidla jeden měsíc, neurčí-li knihovna, která dokument zapůjčuje, jinak.

3.       Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

1.       Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.       Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.       Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.       Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 50 dokumentů.

3.       Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

4.       Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

5.       Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

6.       Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12 Reprografické a jiné kopírovací služby

1.       Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.       Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.       Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.       Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 13 Ztráty a náhrady

1.       Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.       O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.       Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.       Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.       Poplatek z prodlení:

a)       povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2.       Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)       nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3.       Ztráta průkazu uživatele:

a)       za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15 Náhrada všeobecných škod

1.       Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2.       Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Výjimky z KŘ povoluje ředitel organizace.

2.       Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.       Ruší se Knihovní řád ze dne 21. 5. 2018.

4.       Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020 a platí na dobu neurčitou.

 

VI. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

1.       Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Mosty u Jablunkova

2.       Poučení o ochraně osobních údajů

 

V Mostech u Jablunkova dne: 2. 1. 2020

 

 


Mgr. Alena Kolčárková

ředitelka

 

 Počitadlo přístupů