Obecní knihovna KujavyObecní knihovna v Kujavách je na MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod ev.č. 0227/2002.

Obecní knihovna v Kujavách je neprofesionální knihovna, z hlediska regionálních funkcí je knihovnou obsluhovanou.Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znějších pozdějších předpisů, § 11, odst. 3, je MěK Nový Jičín knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. S Obecní knihovnou v Kujavách spolupracuje a formou služeb jí zprostředkovává jednotlivé regionální činnosti (metodická, poradenská i vzdělávací činnost, tvorba výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, zpracování statistiky, spolupráce při zpracování projektů a grantů, pomoc při revizi knihovního fondu a další činnosti, vymezené smlouvou).

 

Kromě toho, že si u nás můžete půjčit něco na čtení, můžete využít také přístup k internetu.Počitadlo přístupů