Knihovna městyse Mohelno 

 

Knihovní řád

Knihovny městyse Mohelno


V souladu se zřizovací listinou Knihovny městyse Mohelno, schválenou zastupitelstvem ze dne 25.10.2002 a podle § 4,odst. 6 zákona č. 257/2001Sb.( knihovní zákon ), vydává Knihovna městyse Mohelno tento knihovní řád:Článek 1

Poslání a činnost knihovny


Knihovna městyse Mohelno je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


 

Článek 2

Veřejné knihovnické a informační služby


 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

  • výpůjční služby
  • meziknihovní služby
  • půjčování knih z jiných knihoven
 2. Služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.

 3. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Článek 3

Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny


 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodičů.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno,příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

 3. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. 

 1. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

 2. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo Úřadu městyse Mohelno.Článek 4

Pokyny pro využívání výpočetní techniky


 1. Služby internetu může využívat každý návštěvník knihovny.

 2. Předpokladem přístupu na internet je ovládání základů na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí internet, pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

 3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, jemuž hlásí zahájení a ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC v takovém stavu, ve kterém bylo předáno obsluhou.

 1. Uživatelé mohou používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup na PC.

 2. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Při prodlení platí rezervace maximálně deset minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle: 568 642 319. Stejným způsobem lze rezervaci i zrušit.

 3. Není povoleno provozování počítačových her.

 4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z internetu, za obsažené viry ani za rychlost spojení.

 5. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

 6. V případě porušení může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost uhradit stanovený poplatek za dobu strávenou na počítači.


Článek 5

Podmínky půjčování


 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu rozhoduje knihovník.

 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpůjční lhůta 14 dnů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile knihovna publikaci získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou.

 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

 6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození , které bude zjištěno při vrácení publikace.Článek 6

Poplatky za přestupky proti KŘ a náhrada škod


 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis Úřadu městyse Mohelno ) následuje vymáhání právní cestou.

 3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.

 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.

 5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.Článek 7

Další ustanovení


 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník

 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník služeb

 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 2.1.2003

 4. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 8.9.2007Počitadlo přístupů