Místní lidová knihovna Jince


 

 
KNIHOVNÍ ŘÁD
Místní knihovny JINCE
 
Na základě § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává městys Jince tento KNIHOVNÍ ŘÁD.
 
  
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
Čl. 1
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 
Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1.      Knihovna poskytuje uživatelům služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména:
 
1.1.            zpřístupňování knihovního fondu – výpůjční služby absenční a prezenční
1.2.            zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven - meziknihovní služby (poštovné a balné)
1.3.            rezervace vybraných dokumentů
Další služby:
1.4.           ústní informace bibliograficko a faktografického charakteru
1.5.            pořádání besed, přednášek, apod.
 
2.      Placené služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.  č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, meziknihovní služby)
 
3.      Veškeré informační úhrady od čtenářů jsou knihovnou účtovány podle Ceníku, který je přílohou tohoto KŘ.
   
 
II. UŽIVATELÉ (ČTENÁŘI) KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB
 
Čl. 3
Registrace uživatele
 
1.      Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu, a to na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. U dětí do 15 let vyplňuje přihlášku zákonný zástupce. Čtenářský průkaz je NEPŘENOSNÝ.
 
2.      Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a další nepovinné kontaktní údaje (telefon, e-mail). Změny identifikačních údajů je čtenář povinen hlásit knihovně nejpozději do 4 týdnů.
Knihovna dále o čtenáři zpracovává:
2.1.            údaje využívané pro statistické účely a účelný rozvoj knihovních fondů (pokud je čtenář uvede) – např. nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, obor profese, priority zájmů, apod.
2.2.            údaje služební – údaje o vydaných a zrušených čtenářských průkazech, údaje o tzv. transakcích (uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, apod.)
2.3.           Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou
 
3.      Podpisem čtenářské přihlášky vyjadřuje čtenář (zákonný zástupce) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání, jímž je zároveň ukončeno poskytování služeb. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat a nakládat s nimi podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve smyslu znění pozdějších předpisů.
 
 
Čl. 4
 
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 
2.      Jestliže uživatel nedodržuje opatření podle odstavce 1, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 
3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi, kulturnímu středisku nebo obecnímu úřadu.
 
 
III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD
 
Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1.      Knihovna zpřístupňuje knihovní fond absenčním nebo prezenčním půjčováním knihovních dokumentů (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 
2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele (čtenáře) podle  § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčený.
 
 
Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování
 
1.      Mimo knihovnu (absenčně) si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou
dokumentů:
1.1. které jsou zapotřebí k běžnému (dennímu) provozu knihovny
1.2. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy např. porušení autorských práv, Listiny základních práv a svobod
1.3. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny (prezenčně)
 
2.       Pro půjčování dokumentů z knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů o půjčování věcí.
 
Čl. 7
Postupy při půjčování
 
1.      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
 
2.      Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, knihovna podle možností a na žádost čtenáři rezervuje. Rezervační lhůta je 2 týdny. Rezervace dokumentů je placenou službou (viz. ceník).
  
Čl. 8
Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentu mimo knihovnu (absenční) jsou zpravidla    4 týdny.
 
2.      Výpůjční lhůta MVS je stanovena půjčující knihovnou.
 
3.      Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, maximálně však na 100 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 
4.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.
  
Čl. 9
Vrácení vypůjčeného dokumentu
 
1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. (viz. ceník). Výše sankce se stanoví za každý titul knihy a číslo časopisu.
 
2.      Je zakázáno zpracovávat graficky text vypůjčeného dokumentu podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
 IV. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU
 
Čl. 10
Ztráty a náhrady
 
1.      Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu (včetně obalu nebo čárového kódu) a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 
2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.
Může požadovat náhradu škody:
2.1.  uvedením do předešlého stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo
2.2. vázané kopie ztraceného dokumentu.
2.3. jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.
Jestliže náhrada podle bodů 2.1. až 2.3. není možná, platí čtenář smluvní sankci ve výši trojnásobku pořizovací ceny dokumentu.
3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly (za znehodnocení knihovnické zpracování) – viz. ceník.
 
4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
Čl. 11
Sankce za přestupky proti knihovnímu řádu
 
1.      Sankce za prodlení s vrácením dokumentu:
Povinnost platit sankci za prodlení s vrácením dokumentu nastává dnem, který následuje pro skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší (další) výpůjční den.
 
 
      2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
Knihovna vymáhá (upomínkami) vrácení dokumentů. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis obecního úřadu, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, popřípadě neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, následuje vymáhání právní cestou. Výše sankce se stanoví za každý titul knihy a číslo časopisu (viz. ceník).
Za administrativní úkony spojené s vymáháním právní cestou je stanoven poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů.
 
     3.    Ztráta průkazu uživatele (čtenářského průkazu):
Za administrativní úkon a vystavení duplikátu průkazu uživatele platí čtenář smluvní sankci (viz. ceník).
 
 
Čl. 12
Náhrada všeobecných škod
 
1.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 
 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1.      Výjimky z ustanovení KŘ povoluje knihovník.
 
2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 
3.      Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010.
 
 
4.      Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2003.
 
 
 
VI. PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU
 
Ceník placených služeb a poplatků knihovny.
 
 
Projednáno v zastupitelstvu dne 16. 12. 2009                             
 
 
V Jincích dne 4. 1. 2010      RSDr. Josef Hála - starosta
                                             Ing. Zuzana Belanská – knihovnice
 
  
Ceník placených služeb a poplatků knihovny platný
od 1. 1. 2010
Čtenářské poplatkypoplatky
 
6 měsíců
Roční poplatek
Dospělí
100,- Kč
200,- Kč
Důchodci
75,- Kč
150,- Kč
Děti
75,- Kč
150,- Kč
 
Placené služby
MVS*
50,- Kč (poštovné a balné)
Rezervace
10,- Kč / titul – tištěná
5,- Kč / titul – SMS, e-mail, telefon
Tisk z internetu:
            Černobílá / barevná kopie
Výstup z PC 1 strana A4 obrázek
5,- Kč / 20,- Kč
Výstup z PC 1 strana A4 text
2,- Kč / 20,- Kč
Disketa
10,- Kč 
Kopírování:
Černobílá kopie
A4,A5 jednostranná
2,- Kč
A3 jednostranná
    3,- Kč     
* meziknihovní výpůjční služba
 
S A N K Č N Í  P O P L A T K Y (1 kniha / měsíc)
Duplikát čtenářského průkazu
20,- Kč
Poškození čárkového kódu
20,- Kč
Poškození nebo ztráta knihy
Stejná kniha + 100,- Kč
 
POZDNÍ VRÁCENÍ VYPŮJČENÝCH TITULŮ
Číslo
upomínky
Počet dní od konce
výpůjční doby
Částka / titul děti, důchodci
Částka / titul dospělí
1.
Ihned po uplynutí výpůjční lhůty
5,-Kč
6,-Kč
2.
14 dní po uplynutí výpůjční lhůty
8,-Kč
15,- Kč
3.
28 dní po uplynutí výpůjční lhůty
15,- Kč

 

20,- Kč

 

Předžalobní výzva: Kč 300,- Počitadlo přístupů